سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر تربتی – کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم – دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محسن فیروزشاهی – کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم – دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محمدعلی اقبالی – کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم – عضو هیئت علمی دانشگاه صنع
مهدی نادری – کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم – دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده:

برون سپاری آموزش کارکنان امروزه به عنوان ابزاری راهبردی و استراتژیک در سازمانها مطرح شده است. ابزاری که به عنوان یک تغییر در سازمان، مانند هر تغییردیگری با مزایا و مخاطرات خاص خود همراه است. مدیران برای استفاده از این راهبرد، ابتدا باید به بررسی مزایا و ریسک ها برونسپای آموزشی بپردازند و سپس درصورت مفید بودن این راهبرد برای سازمان سازمان خود برگزیده و اقدامات بعدی را در جهت پیاده سازی آن انجام دهند. در این تحقیق با تکیه بر عوامل مؤثر بر تصمیمبرون سپاری آموزشهای سازمانی، شامل مزایا، ریسک ها و عوامل سازمانی، چارچوبی برای تصمیم برون سپاری استراتژیک و پذیرش یا رد آن ارائه شده است.این چارچوب، امکانی را برای مدیران فراهم می آورد تا ضمن توجه و شناخت از وضعیت آموزشی مطرح شده در سازمان خود، در مورد مسئله برونسپاری آموزش کارکنان با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرد