سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه صداقتی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه تهران، پردیس هنرها

چکیده:

تحقیقات جدید در زمینه مفهوم شهر پایدار نشان می دهد که رابطه معناداری بین مفهوم شهر پایدار و مفاهیم تراکم وفشردگی )شهر فشرده( وجود دارد. طرفداران شهر فشرده بر این باورند که شهرهای فشرده از طریق کوتاه کردن فاصلهسفرهای شخصی، کاستن از مصرف انرژی، اتلاف زمین و امکان پذیر نمودن استفاده از حمل و نقل عمومی استفاده از الگوی کاربردی مختلط و فشرده امکان استفاده از تأسیسات حرارتی و برق مشترک، ارتقاء پویایی و سرزندگی شهرها باتراکم بیشتر افزایش ایمنی و امنیت و غیره گام در مسیر پایداری می نهند. همانند اکثر نظریات علمی، نقدهایی برنظریه شهر فشرده )علی رغم مزایای آن( نیز وارد می باشد. نوشتار حاضر با هدف بررسی نظریه های مطرح در زمینهتحقق توسعه پایدار شهری، و با تکیه بر اثرات پیاده سازی هر یک از نظریه های مورد نظر بر توسعه اقتصادی شهرها،برخی از نمونه های شهر فشرده نظیر کلکته، قاهره، و ریو را واکاوی می نماید. همچنین با استفاده از روش تحلیل سوآت، سعی در انجام یک تحلیل جامع از نظریه شهر فشرده در راستای تحقق توسعه پایدار شهری و همچنین به طورخاص، توسعه اقتصادی شهرها، داشته است. نتایج و یافته های اصلی تحقیق نشان می دهند که در مقابل تمام مزیت هایی که شهر فشرده به دنبال خواهد داشت، سیاست شهر فشرده موجب بی توجهی به جوامع روستایی و مراکز اولیهرشد خواهد شد و تهدیدی برای توسعه اقتصادی آن ها خواهد بود. بنابراین در نظر داشتن سایر نظریه های نیل به توسعه پایدار شهری همچون نظریه شهر هوشمند، ضروری خواهد بود