سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزادبوئین زهرا
محمد کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمد برقعی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اسماعیل میرزایی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

باتوجه به روند رو به رشد جمعیت جهان تخریب منابع طبیعی آلوده شدنآبهای زیرزمینی گرم شدن کره زمین فرسایش شدید خاک و شوری خاکهای کشاورزی تامین غذای بشر تبدیل به یک مساله مهم درسطح جهان گردیدها ست برای همین باید تغییراتی درروشهای کشاورزی ایجاد نمود تا هم منابع طبیعی را حفظ نمود و هم میزان محصول را افزایش داد کشاورزی دقیق که درحدود نیم قرن است معرفی شده پاسخی به مسائل و مشکلات فوق میب اشد درواقع شاید بتوان کشاورزی دقیق را جهشی درکشاورزی دانست براین اساس تحقیق حاضر به بررسی مزایا محدودیت ها و پتانسیلهای استفاده ازسه مقوله اصلی کشاورزی دقیق یعنی خاکورزی دقیق سم پاشی دقیق و برداشت دقیق می پردازد همچنین درپایانبه راه کارهایی برای غلبه بربرخی از محدودیت های این روشها پرداخته است نتایج تحقیق نشان میدهد که استفادها ز نقشه های عملکرد محصول دراعمال نهاده ها مدیریت خاصمکانی فشردگی خاک و همچنین مدیریت خاص مکانی آلودگی مزرعه باعث کاهش زیاد مصرف نهاده های کشاورزی حدود ۵۰درصد کاهش شدید درمصرف انرژی مورد لزوم برای خاک ورزی ۳۴تا۵۷درصد کاهش مصرف سموم و علف کش ها کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش فشردگی خاک به دلیل کاهشتعداددفعات عبور از زمین می شود.