سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهری کوشک سرای اصلی – کارشناس ارشد معماری ،گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران
لیدا بلیلان اصل – استادیار دانشکده معماری وهنر ،گروه هنر ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران

چکیده:

مراکز ورزشی در دوره ی معاصر موثرترین مولفه در رفتار قشر جوان محسوب می شود.پژوهش حاضر در راستای بررسی میزان رضایتمندی کاربران مجموعه های ورزشی معاصر شهر تبریز می باشد.در این مقاله از روش پیمایشی و از نوع استنباطی استفاده شده است. از میان اماکن ورزشی معاصر شهر تبریز دو مجموعه ی ورزشی تختی و کوثر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. به این منظور پرسشنامه های محقق ساخته در بین استفاده کنندگان از این مجموعه ها توزیع شد که برای حصول اطمینان از پایایی آن، ابتدا آلفا کرونباخ ۱۵ پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت و عدد ۰,۸۸۵ به دست آمد که نشان دهننده اعتبار بالای سوالات طرح شده است. کلیه تحلیل هابا استفاده از نرم افزار spss21 انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که از میان چهار مولفه ی دسترسی، رضایت از مجموعه، امکانات و تجهیزات و امنیت مجموعه ی ورزشی مولفه سوم با ۳,۴۷ % نسبت به سه مولفه ی دیگر رضایت بالاتری را کسب کرده است