سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یزدان حیدری – دانشگاه شیراز، بخش علوم زمین
محمد زارع – دانشگاه شیراز، بخش علوم زمین

چکیده:

از آنجایی که مدیریت منابع آب امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی قابلیت پیش بینی مرکز ثقل زمانی بارش سالیانه مناطق جنوبی ایران در جهت استفاده بهتر از نزولات جویراهکارهایی اندیشید. بدین منظور مرکز ثقل زمانی بارش سالیانه محاسبه و در برابرسال وقوع ترسیم گردید .آنالیز سری های زمانی حاصل بصورت چشمی و همچنین آزمون های آماری توسط نرم افزار ITSM انجام گردید که در نتیجه تعیینی بودن سری ها مردود گردید. بعلاوه مرکز ثقل زمانی بارش سالیانه در برابر مقدار بارش نیز ترسیم گردید. تجزیه و تحلیل صورت گرفته بر روی آن نشان داد که رابطه ی معنی داری بین مرکز ثقل زمانی بارش سالیانه و مقدار بارش وجود ندارد.