سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی میرفردوس – مربی معماری،دانشگاه آزاداسلامی عجبشیر، عجبشیر، ایران مسئول مکاتبات
پریسا میرفردوس – کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاداسلامی عجبشیر، عجبشیر،

چکیده:

ستاره شنا سی از قدیمی ترین علوم طبیعی ا ست ، مشاهده نظم آسمان آدمی را به نظم دهنده آن متوجه میکند ، مذاهب هر کدام به شکلی در انجام عبادات و اعمال مذهبی خود به زمان و مکان حرکت اجرام سماوی مربوط می شوند ، به شکلی که همواره روحانیون مذاهب ، خود از عالم ترین ستاره شناسان زمان خویش نیز بوده و معابد و مراکز اختر شناسی همواره به شکلی در هم ادغام شده اند . طبق تصمیم مرکز نجوم و اختر فیزیک و همینطور سازمان میراث فرهنگی وگرد شگری مراغه ق صد بر آن شده است که به منظور بهبود کمی و کیفی علم نجوم و همینطور در جهت باز زنده سازی سایت تاریخی رصد خانه مراغه ، پژوهشکدهای با عنوان مرکز پژوهش نجوم و اختر فیز یک در دام نه غربی تپه باستانی رصد خانه مراغه ایجاد شود . برای طرح این مجموعه نیازمند مطالعه مو ضوع ، ب ستر طرح و ر صد خانه با ستانی مراغه بودیم که روش تحقیق بر اساس مطالعات اسنادی می باشدکه موضوع نجوم و رصدخانه در قبل و بعد از اسلام ابتدا موردبررسی قرار گرفت وبعد مبانی نظری طرح شامل فضا، تجربه فضا و تقسیمبندیهای تاریخی آن مورد بررسی قرار گرفته و ایده هایی برای طراحی و پیشرفت کار شکل میگیردونمونه های موجود در داخل و خارج کشور مورد ارز یابی قرار گر فت و با تو جه بر م طال عه ی شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه و ارزیابی بستر طرح توانستیم ، برنا مه فیزیکی اعم از مطالعات برنامه ریزی و سازه طرح را فراهم کرده و با توجه به محدودیتها و شرایط حاکم بر سایت به لکه گذاری و طراحی مجمو عه بپردازیم. درنتی جه طرح نهایی مرکز پژوهش نجوم و اختر فیزیک شامل بخشهای دریافت اطلاعات – ارزیابی رصد – دایرهالمعارف نجوم – اداری و خدماتی می باشد