سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرزو نکوئیان –

چکیده:

جهان امروز، در حال ورود به اقتصاد دانش محور است . در این اقتصاد، مدیریت دانش و جزء مهم ترین داراییها ی سازمانی محسوب میشوند و موفقیت سازمان ها عمدتاً ریشه در قا بلیتها ی فکری آنها دارد .پیچیدگی، تنوع و تغییرات سریع و روزافزون که ازخصوصیات بارز محیط امروز سازمان هاست ، شرایطی را به وجود آورده است که غفلت، سستی و عدم توجه به آن، هر سازمانی را از گردونه رقابت و حتی حیات حذف خواهد کرد . امروزه سازمان ها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن ها را دردنیای رقابتی مطلوب قرار دهد . لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهم ترین سرمایه سازمان مورد توجهقرار گرفته اند . باید توجه داشت که مدیریت دانش، امری پایا ن ناپذیر بوده که همواره سازمان ها را در تغییرات یاری مید هد و نیازمند پشتیبانی و توجه دائمی است .. استفاده از مدیریت دانش در سازمانها سبب کاهش هزینه هاو بهبود کیفیت، بهره وری و سودمندی سازمان می شود . بررسی مفاهیم ورده بندیهای موجود در زمینه مدیریت دانش نشان می دهد که طیف متنوعی از نظرات ودیدگاهها در این حوزه وجود دارد هدف از برنامه مدیریت دانش در سازمان این است که در زمان مناسب، اطلاعات مناسب در اختیار افراد مناسب قرار گیرد اما نکته کلیدی این است که در هر جامعه و سازمانی، فاکتورهای پیاد ه سازی سیستم مدیریت دانش،می تواند متفاوت باشد هدف این مقاله نیز بررسی و مرور مدیریت دانش در سازمان ها به منظور به کارگیری و بهبود دانش در سازمان ها است.