سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی پور – دانشگاه پیام نور کرمان، واحد زنگی آباد، گروه زمین شناسی

چکیده:

در این تحقیق، به منظور تعیین و تفکیک مرز بین سازندهای آسماری، جهرم و میشان در نواحی شمال بندرعباس، ۴۱ نمونه سنگی انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفت نمودارهای ایزوتوپی δ۱۸O و δ۱۳C در برش مورد مطالعه، شامل ۲ فاز جهش مثبت و منفیدر بخ قاعده ای برش و فاز بازیافت در بخ بالایی برش است. جه مببت منحنی در حوالی مرز سازند جهرم به آسماری و جه منفی آن در محل گذر سازند رازک به میشان رخ داده است. طی زمان بوردیگالین، با مساعد شدن شرایط محیطی و افزایش تنوع گونه ای منحنی وارد فاز بازیافت شده است. رنج های استراتیگرافی فسیل های شاخص حاکی از انطباق این جهش ها با محدوده های زیستی تعیین شده توسط فرامینیفرها می باشد