سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کاخکی – پژوهنده
حسن رحیمی – عضو هیئت علمی
بهروز وفایی – کارشناس مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

خربزه از محصولات با ارزش کشاورزی است این محصول دارای آفات متنوعی است مهمترین و خسارتزاترین آفات آن دراستان خراسان رضوی شامل: مگس خربزه، مگس جالیز، سرخرطومی جالیز و کنه دو نقطه ای هرساله با مصرف مقادیر زیاد سموم شیمیایی سلامتی مصرف کنندگان به مخاطره می افتد بهمنظور کاهش مصرف سموم شیمیایی درمزارع خربزه و توسعه روشهای غیرشیمیایی با توجه به بررسی های به عمل آمده امکان استفادها ز گیاهان خیارچمبر (Cucumis sativus var. sp) و طالبی سمسوری Cucumis melo var reticolata به عنوان گیاهان تله برای برخی از این آفات انتخاب گردید به این منظور آزمایشی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی به سه تکرار و ۱۴ تیمار نسبتهای مختلف بوته های خربزه با گیاهان تله درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا گردید. نتایج ارزیابی تیمار های مختلف طی دو سال نشان داد مراحل فنولوژی خربزه خاتونی طالبی سمسوری خیار چمبر تا حدی با همدیگر متفاوت است شروع گلدهی در گیاهان تله شامل طالبی سمسوری و خیار چمبر درهر دو منطقه زودتر از خربزه خاتونی اتفاق افتاد بطوریکه در شهرستان گناباد به ترتیب ۶ و ۴روز ۴۳۲ و ۴۶۳ درجه روز بعد از کاشت و در شهرستان مشهد ۶ و ۳ روز ۴۶۷ و ۵۱۶ درجه روز زودتر ا زخربزه خاتونی ۵۰۱ و ۵۵۴ درجه روز وارد مرحله گلدهی شدند. همچنین نتایج نشان داد که گیاهان تله توانستند خسارت مجموع آفات مهم خربزه را بطور کلی با توجه به نوع گیاه تله و تعداد آن در کرت های آزمایشی حداکثر ۳۵ و حداقل ۸ درصد نسبت به شاهد کاهش دهند.