سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدمعین صادقی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

اساس مطالعه تعیین ارتباط بین مراحل رویشی بنه از بدو استقرار تا قطر ۱۰ سانتیمتر، با پوشش گیاهی همراه است. بررسی مراحل رویشی بنه در این تحقیق بر مبنای قطر و ارتفاع پایه ها بوده است. مشاهدات منطقهای بیانگر این است که بنه ها از بدو استقرار تا قطر ۱۰ سانتیمتر در پناه قرار گرفته و از آن به بعد با گسترش تاج خود، بتدریج جایگزین پوشش گیاهان همراه می شوند. بررسی دیگر در مورد ارتباط بین فاکتورهای ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت دامنه با پراکنش بنه های تحت پناه است. با توجه به توپوگرافی خاص منطقه نتایج نشان میدهند که : ۱) ۶۲ درصد از بنهها در پناه و ۳۸ درصد دیگر بدون پناه بودند. ۲) ۵۶ درصد از بنههای تحت پناه به وسیله درختچه تنگرس (Amygdalus lycioides Spach.) محافظت میشوند. ۳) ۳۰ درصد از بنه های تحت پناه به وسیله درختچه بادامک (Acer cineracens Boiss.) محافظت می شوند. ۴) درصد از بنههای تحت پناه به وسیله درختچه بادامک (Amygdalus scoparia Spach.) محافظت می شوند. ۴) ۱۴درصد از بنه های تحت پناه به وسیله درختچه بادامک (Amygdalus scoparia Spach.) محافظت می شوند. ۵) ۷۱ درصد از بنه ها در مرحله اول و ۲۹ درصد در مرحله دوم رویشی قرار داشتند. ۶) ۹۳ درصد از بنه های تحت پناه در مرحله اول و ۷ درصد دیگر در مرحله دوم رویشی قرار داشتند. ۷) ۳۵درصد از بنه های بدون پناه در مرحله اول و ۶۵ درصد دیگر در مرحله دوم رویشی قرار داشتند. ۸) تفاوت معنی داری بین فاکتورهای ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت دامنه با بنه های تحت پناه دیده نشد.