سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج
آرش صباح – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

به منظور بررسی مدیریت کنترل علف هرز اویارسلام در مزراع پیاز جنوب استان کرمان آزمایشی در اراضی مر کز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج آزمایشی به مدت دو سال اجرا گردید. این آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۹ تیمار و در ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل ۱- علفکش اکسی فلورفن ( گل ۳۰ % اس ال ) به میزان ۲ لیتردر هکتار در مرحله جوانه زنی اویارسلام . ۲ – علفکش اکسی فلورفن ( گل ۳۰ % اس ال )به میزان ۷۵۰ سی سی لیتردر هکتار در مرحله ۲-۴ برگی اویارسلام و تکرار آن به فاصله ۲ هفته بعد. ۳ و ۴ – علفکش اگزادیازون ( رونستار ۱۲ % امولسیون ) به میزان ۲/۵ و ۳ لیتر در هکتار بعد از نشاء ۲-۴ برگی اویارسلام. ۵ و ۶ – علفکش پندیمتالین ( استامپ ۳۳ % امولسیون ) به میزان ۲/۵ و ۳ لیتر در هکتار بعد از نشاء و قبل از رویش اویارسلام. ۷ و ۸ – علفکش بنتازون ( بازاگران ۴۸ % امولسیون ) به میزان ۲ و ۳ لیتر در هکتار در مرحله ۲تا ۴ برگی اویارسلام + علفکش فوکوس (سیکلو کسیدیم ۱۰ % اس سی) در مرحله ۳-۶ برگی باریک برگها به میزان ۲ لیتر در هکتار. ۹ – شاهد بدون وجین، نتایج نشان داد که کاربرد عل فکشها باعث کاهش وزن خشک اویارسلام و افزایش عملکرد پیاز میگردد، علفکش بنتازون ۳ لیتر و گل ۲ لیتر بیشترین و رونستار ۲/۵ لیتر و پندیمتالین ۲/۵ لیتر کمترین کنترل اویارسلام را نشان دادند. علفکش بنتازون به میزان ۳ لیتر با مقدار ۴۹/۴۹ درصد بیشترین افزایش عملکرد را نشان داد.