سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه ایزدی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
مجید عرفان منش – مدیر پژوهش سازمان بازیافت شهرداری اصفهان
تیمور باجول – مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری اصفهان

چکیده:

درجامعه امروزی جمع آوری و دفع مواد زاید به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد توسعه بی رویه شهرها محدودیت های وضع شده برای خدمات عمومی و عدم تکنولوژی مناسب باعث ایجاد مشکلات ویژه ای شدها ست هدف ازاین مقاله ارزیابی شاخصهای پایداری مدیریت پسماند و دستیابی به میزان نابرابری های ناحیه ای درمناطق شهر اصفهان می باشد روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است بنابراین دراین پژوهش سعی شده وضعیت پسماند مناطق شهر اصفهان با استفاده از ۱۹ شاخص با بهره گیری از مدل کمی z-score مقادیر استاندارد شده مورد تحلیل قرارگیرد لذا پس از گردآوری اطلاعات و داده های آماری و پردازش آن به وسیله نرم افزار Arc GISspss به سطح بندی وضعیت پسماندمناطق پرداخته تا براساس آن بتوانیم برنامه ریزی مطلوبتر و بهینه ای را برای مدیریت پسماند جامد شهری ارایه نماییم نتایج این پژوهش نشان میدهد که برخی از مناطق از نظر شاخصها دروضعیت مناسبی نمی باشند درنهایت راهکارهایی درجهت مدیریت پسماند شهر اصفهان برای رسیدن به توسعه پایدار درمحیط زیست شهری از لحاظ توسعه اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی ارایه گردیدها ست.