سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلیل نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
مهران محمدیان فضلی – دکترای بهداشت محیط، دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
رامین نبی زاده نودهی –
محمدرضا مهراسبی –

چکیده:

زمینه و هدف: یکی از منابع مهم تولید پسماند در هر شهر، بیمارستانها می باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقدار تولید مواد زائد جامد در بیمارستانهای شهر زنجان و شناخت وضع موجود از نظر نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی بوده تا نقاط قوت و ضعف مدیریتی آنها یافت شده و با ایجاد تغیراتی در روند مدیریت آنها بتوان وضعیت پسماندهای بیمارستانی را ساماندهی کرد. در این مطالعه پسماندهای تولیدی بیمارستانها در چهار دسته اصلی توزین گردید. نحوه مدیریت پسماندها هم بر اساس چک لیست بر گرفته از دستورالعملهای کشوری و جهانی بررسی شد. سپس بیمارستانها در وضعیتهای خیلی ضعیف تا عالی رتبه بندی گردیدند. جهت آنالیز آماری نیز از نرم افزار Excel استفاده گردید. یافته ها: نرخ تولید پسماند در بیمارستانهای مختلف شهر زنجان بطور متوسط Kg/d.b402/2 بدست آمد. نرخ تولید پسماند بر حسب Kg/d.b به ترتیب برای پسماندهای شبه خانگی برابر ۴۳۲/۱، عفونی برابر ۹۲۶/۰، تیز و برنده برابر ۰۲۹/۰ و شیمیائی و داروئی برابر ۰۱۵/۰ می باشد. وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در مراحل مختلف مدیریت پسماند در وضعیت متوسط رتبه بندی شد. نرخ تولید پسماند به ازای هر تخت فعال در بیمارستانهای شهر زنجان در مقایسه با متوسط مورد انتظار در بعضی از شهرهای کشور از جمله تهران (با نرخ تولیدKg/d.b 71/2) به مراتب کمتر است. اختصاص بیشتر از ۳۴% پسماندهای تولیدی به پسماندهای پزشکی در بیمارستانهای شهر زنجان در مقایسه با مقادیر توصیه شده سازمان بهداشت جهانی رقم بالائی است. نظارت جدی بر اجرای دقیق و مناسب دستورالعمل ضوابط و روشهای مدیریت اجرائی پسماند پزشکی ضروری به نظر می رسد.