سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین کرمی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی فرزاد کیا – دکتری بهداشت محیط
احمد جنیدی – دکترای بهداشت محیط
رامین نبی زاده – دکتری بهداشت محیط

چکیده:

مدیریت نامناسب پسماندهای صنعتی درسالهای اخیر بحرانهای زیادی را درجوامع بشری بوجود آورده است هدف ازاین مطالعه بررسی مدیریت پسماند های صنعتی صنایع حدفاصل تهران تا کرج درسال ۱۳۸۸ می باشد این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است که براساس انجام بازدیدهای محلی تکمیل پرسشنامه سازمان حفاظت محیط زیست ایران تهیه بانک اطلاعاتی و درنهایت تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده انجام گرفت این پرسشنامه حاوی ۴۵ سوال در مورد کمیت کیفیت و مدیریت پسماندهای صنعتی می باشد تعداد کل صنایع با پرسنل بالای ۵۰ نفر در منطقه مورد مطالعه ۲۸۳ صنعت بود نمونه برداری با روش طبقه ای وزنی انجام گردید و تعداد نمونه های منتخب ۵۰ عدد بود کل پسماندهای جامد صنعتی تولیدی دراین منطقه ۱۲۳۴۵۱ کیلوگرم در روز بود از این میان صنایع پلاستیک و شیمیایی بیشترین پسماند خطرناک را تولید می کردند ۴۵/۲۸ درصد از پسماندهای تولیدی توسط بخش خصوصی دفع می گردید گزینه های دفن با ۶۲ درصد و بازیافت با ۱۷ درصد مراتب اول و دوم روشهای دفع نهایی پسماندهای صنعتی تولیدی را به خود اختصاص میدادند.