سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین معصوم بیگی – مرکز تحقیقات بهداشت نظامی و گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزش
علی اکبر کریمی زارچی – مرکز تحقیقات بهداشت نظامی و گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزش

چکیده:

هدف این مطالعه تعیین وضع موجود شناسایی مشکلات و راه کارهای موثر درمدیریت و کاهش تولید پسماندهای تیز وبرنده دریکی از بیمارستانهای تهران بود مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی است مقدارپسماندهای تیز و برنده تولیدی توزین گردید جمع آوری سایر داده ها از وضع موجود با مشاهده بصورت حضوری و تکمیل چک لیست توسط پرسشگرها انجا مشد داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS13 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که مقدار پسماندهای تیزوبرنده تولیدی ۲۳۰۰kg/year با میانگین kg/day 6/3 بودها ست در ۹۴/۲% موارد برای دفع پسماندهای تیزوبرنده سیفتی باکس یک بارمضرف استاندارد استفاده شده است ۴۳% حوادث ناشی از پسماندهای تیزوبرنده به دفتر پرستاری یا کمیته کنترل عفونتهای پرستاری گزارش نمی شود بیشترین پسماندهای تیزوبرنده به ترتیب دربخشهای اورژانس ۲۳% ، ۱۱/۵۳%ICU و ۱۱/۲%CCU و اتاق عمل ها ۱۰/۷% تولید شدند. پسماندهای عفونی بیمارستانی بویژه اشیای تیز و برنده مسئول بیشترین حوادث گزارش شده در بیمارستانها هستند با ت وجه به حجم بالای تزریقات سوء مدیریت و جابجایی و حمل و نقل غیرایمنی آنها حوادث و مشکلات زیادی را ایجاد نموده اند بکارگیری یک استراتژی ایمن و موثر جهت مدیریت مستقل این پسماندها با رویکرد کاهش تولید برای یک بیمارستان ضروری است تا آلودگی های مقطعی و جراحت های ناشیاز حوادث مربوطه به همراه کاهش رفتار پرخطر کارکنان از طریق ارتقا سطح اگاهی و کسب مهارت آنها به حداقل ممکن برسد.