سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن تیموری – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
سجاد محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

مدیریت پایدار منابع طبیعی مستلزم ایجاد بسترهای مناسب براساس شرایط طبیعی اجتماعی و ویژگی ساختار اداری درابعاد ملی استانی و ملی می باشد هدف اصلی این تحقیق بررسی مدیریت پایدار منابع طبیعی دربین کشاورزان شهرستانکوهدشت از استان لرستان می باشد دراین تحقیق از روش توصیفی همبستگی استفاده شد تعداد نمونه تحقیق براساس فرمول کوکران ۱۴۱ نفر برآورد گردید که براساس نمونه گیری طبقه ای و کاملا تصادفی داده های مورد نیاز از این تعدادکشاورز جمع اوری گردید ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی آن توسط پانل متخصصان تعیین گردید نتایج عمده این مطالعه نشان میدهد که ۳۰/۵ درصد ۴۳ کشاورز درگروه ناپایدار ۶۰/۳درصد ۸۵کشاورز درگروه پایدار متوسط و ۹/۲درصد یا ۱۳ نفر از کشاورزان درگروه پایدار قرار گرفتند.