سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیل اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده م
سیدوحید شیخ الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده م
صدرا کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی، گروه هیدروگرافی، دانشکده علوم و فن
سجاد راثی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی، گروه هیدروگرافی، دانشکده علوم و فن

چکیده:

لزوم توجه به نواحی روستایی بعنوان پایه و اساس توسعه زیربناهای اقتصادی در جوامع در حال توسعه ( نظیرکشورما) در سالهای اخیر بسیار نمایان شده است. ضرورت توسعه و مدیریت شایسته در تخصیص امکانات و استفاده ازپتانسیل ها و دانش بومی مناطق روستایی از اولویتهای امور مدیریتی کشور به شمار می رود. میزان بالای دادههای نقاط روستایی از جمله : میزان و کیفیت آب مورد استفاده کشاورزی، اطلاعات طرح هادی و روند انجام آنها، توسعه کالبدی روستا، شرایط طبیعی و وضعیت اجتماعی و انسانی روستا، تعداد دام و نحوه تامین آذوغه آنها، اطلاع از انواع سوانح طبیعی و مدیرت بحران، وضعیت اقتصادی مانند اشتغال، درآمد و انواع داده های کیفی وکمی در نقاط روستایی برای مدیریت بهینه و کارآمد نیاز به ساماندهی و مدیریت دارند. لذا تجزیه و تحلیل های آماری و ریاضی با استفاده از مدل های مختلف مدیریت وGIS بسیار تسریع یافته و راحت میباشد. در مطالعه حاضر، از مدل تلفیقی برنامه ریزی و مدیریت و با بهره گیری از تجزیه و تحلیل سیستمی سعی بر این شده است که پس از بررسی های مربوط به توان اکولوژیکی منطقه و تجزیه و تحلیل نیازها و امکانات موجود و در نظر گرفتن تمام پارامترهای موثر، بمنظور استفاده بهینه از تمام منابع سرزمین و منابع موجود در منطقه که حاصل فعالیت های مستمر در طول زمان میباشند، مدلی جهت مدیریت کارآمد طراحی گردیده است. در همین راستا نقشه های ۱/۲۵۰۰۰ و کاداستر روستایی از سازمانهای مربوطه تهیه و تصاویر ماهواره ایSpot با قدرت تفکیک پایین جمع آوری و پس از آماده کردن داده هادر لایه های تفکیک شده به سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) انتقال گردید. در ای ن میان با توجه به مدل آمایش توان اکولوژیکی منطقه محاسبه و در محاسبات اعمال گردیده است و در نهایت راهکاری بمنظور مدیریت برای ] بهره برداری های بعدی ارائه گردیده است