سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک مقصودی دماوندی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
سارا شیرزاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

به منوور بررسی تعیین بهترین شیوه کنترل علف های هرز و مدیریت مصرف سم و زما آماده سازی بستر بذر چغندر قند بر خصوصیات رشد و عملکرد چغندر قند پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کرج با کاربرد علف کک به صورت رفتار سرتاسری و کاربرد علف کک با رفتار نواری و استفاده از کولتیواتور بین ردیف های کاشت و زما آماده سازی بستر بذر در دو سطح پاییز و بهار در قالب آزمایشات فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد چغندر قند فلور علف های هرز ماده خشک علف های هرز درصد قند و عملکرد شکر بود. بر اساس نتایج به دست آمده مشش شد که بین تیمار های آزمایشی اختلاف معنی داری وجود نداشت؛ در نتیجه می توا مدیریت علف های هرز در رفتار نواری و استفاده از کولتیواتور بین خطوط کاشت را جایگزین مناسأی به دلیل وجود شاخ های رشدی مطلوب کنترل مناسب علف های هرز کاهک اثرات زیست محیطی برای مدیریت علف های هرز با رفتار سرتاسری دانست. همچنین می توا تهیه بستر بذر در پاییز را در جهت افزایک ذخیره آب و جوانه زنی زودتر بذور چغندر قند و در طی آ استفاده بیشتر از مدت زما دوره ای نور در نور گرفت.