سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرزو بختیاری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عباس صمدی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

این تحقیق، اقدام به مدیریت سود را در زمان پذیرش و عرضه سهام شرکتهای جدیدالورود بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار داده است. از جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده با اعمال محدودیتهایی ۴۷ شرکت نمونه انتخاب و براساس فرضیات تدوین شده بااستفاده از آزمونt اطلاعات دریافتی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، بعلت متفاوت بودن تاریخ پذیرش و عرضه اولیه سهام دربرخی از شرکتهای بورسی فرضیات تحقیق را برای زمانهای پذیرش و عرضه اولیه سهام به صورت جداگانه بررسی نموده ایم. نتایج آزمونها نشان می دهد، شرکتهای بورسی در سه سال قبل از پذیرش در بورس بهمدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی جاری اختیاری می پردازند. همچنین شرکتهای بورسی در سال قبل از عرضه اولیه سهام به مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی جاری اختیاری می پردازند، ولی در سال عرضهاولیه سهام مدیریت سود اتفاق نمی افتد