سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شیر افروس – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

استفاده ازاستراتژی های مدیریت منابع آب جهت صرفه جویی درمصرف آب و کاهش آلایندگی بطور جدی دردستورکار سیاستگذاران بخش آب قرارگرفته است از جمله این استراتژی ها مدیریت سطح ایستابی کم عمق درقالب زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی است دراین تحقیق دریک مطالعه لایسیمتری میزان حجم زهاب خروجی و همچنین غلظت نیترات درزهاب خروجی درتیمارهای زهکشی کنترل شده آبیاری زیرزمینی و زهکشی ازاد تحت کشت گیاه ذرت دانه ای درچهارتکرار درقالب طرح کامل تصادفی مورد بررسی قراگررفته است نتایج این تحقیق نشان داد که بدلیل عدم نیاز به آبشویی زهاب خروجی وجود نداشت البته آبیاری های اول تا رسیدن عمق ریشه به حد ۳۰ سانتی متری بصورت سطحی بوده است حجم زهاب درزهکشی کنترل شده زهکشی ازاد به تدریج ۱۰و۴۵ لیتر درطول فصل رشد و غلظت نیترات درزهاب این دو روش به ترتیب ۱۳/۹و۱۰/۸ میلی گرم درلیتر مشاهده گردید.