سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فهیمه بابائی نیولوئی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا

چکیده:

اصطلاح سرمایه فکری در همپوشانی همه داراییها و منابع نامشهود و غیر فیزیکی یک سازمان شامل فرآیندها،گیرد. در حال ظرفیت نوآوری و دانش ضمنی و آشکار اعضای آن و شبکه همیاران مورد استفاده قرار میدهی دارائیهای نامشهود روی ها به تلاش در ارزیابی، مدیریت و گزارش حاضر، فقط تعداد اندکی از دانشگاه های آزاد اند. هدف این تحقیق بررسی تطبیقی مدیریت سرمایه فکری در حوزه پژوهشی دانشگاه آوردهاسلامی واحد اورمیه و تبریز می باشدکه اولین تجربه عملی در نوع خود در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی کشور است. بدین منظور چهار فرضیه شامل یک فرضیه اهم و سه فرضیه فرعی از طریق ابعاد مدیریت سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای طبق نظریه بئونو و همکاران ( ۲۰۰۲ ) در حوزه پژوهش تدوین و با استفاده از شاخص های الگوی مذکور با بکارگیری ابزار اسنادی، داده ها جمع آوری و با بکارگیری نرم افزار spss به کمک آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقلt) مستقل) فرضیه ها آزمون شد و نتایج نشان داد که بین مدیریت سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) در حوزه پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اورمیه و تبریز تفاوت معنی داری وجود دارد