سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

بدون شک با توسعه ی نظام آموزش غیر رسمی سازمان آموزش فنی وحرفه ای ،دانشگاه وصنعت در هزاره ء سوم وتغییر نگرش در حوزه کاربردی شدن آموزش ها قوائدی بر سه نهاد مطروحه مترتب خواهد بود وبا توجه به حوزه ی مدیریت منابع سازمانی علم در کشور اهمیت خطوط ارتباطیوهمکاری بین نهادها مذکور چنان حایز اهمیت است که در کشورهای مترقی مدل های همکاری وقرابت برای توسعه ء همکاری ها علمی وفناوری های مدرن تعریف نموده اند در این راستا ارایه مدل های برای ایجاد سازمان ملی مهارت الزامی بنظر می رسد،در ایران با توجه به نیاز سنجی ها وتجربیات عملیاتی نگارنده در حوزه ی آموزش مهارت های پیشرفته ،صنایع ودانشگاه تاکنون اطلاعات آماری در حوزه ی تعامل بین سازمان های وارتباط بین بخشی نهادها علمی وآموزشی تبیین نشده است،از این محورنگارنده با جمع آوری اطلاعات ومنتشر نمودن درقالب ،مقاله حاضر می کوشد تا در راستای بانک اطلاعاتی همکاری بین نهادهای آموزش کشور مقاله حاضر را بعنوان یک سند فرادستی در محور برنامه ریزی های آینده مسئولین ومدیران رده ی ارشد قراردهد این مقاله در راستای ارایه الگوهای کلان نگر تشکیل سازمان ملی مهارت با تاکید بر نمودارها بر مدل های مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی استوار است.از این جهت به بعضی از الگوهای همکاری صنایع ،دانشگاه و سازمان آموزش فنی وحرفه ای و سازمان آموزش پرورش و…اشاره می شود. -۱ همکاری در سطوح آموزش های پیشرفته، همکاری در سطوح کاربردی وعمومی. -۲ همکاری در سطح ایجاد مراکز جوار دانشگاه و تعریف طرح های جذاب کارآموزی وکارورزی همانند طرح بلند مدت ایران و آلمان در سازمان فنی و حرفه ای. -۳ همکاری در سطح مراکز مشترک دانشگاه وآموزش فنی وحرفه ای ،همکاری در سطح تلفیق مراکز آموزش فنی وحرفه ای و دانشگاه جامع علمی وکاربردی و مراکز کارودانش آموزش وپرورش و تشکیل سازمان ملی مهارت. -۴ همکاری در سطح نگارش استانداردهای مدرن برای معاونت طرح وبرنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی وحرفه ای در قالب کارگروه های مشترک دانشگاه وکارشناسان سازمان آموزش فنی وحرفه ای. -۵ همکاری در سطح استفاده از کارگاههای مجهزسازمان آموزش فنی وحرفه ای و تصویب رشته های جدید دانشگاهی در سراسر کشور با توجه نیاز سنجی منابع طبیعی و منابع انسانی ۰ -۶ همکاری در سطح بوجود آوردن امکان همکاری پژوهشی مشترک و استفاده از منابع پژوهشی در راستای توسعه طرح های پژوهشی عقب افتاده ۰ -۷ همکاری در سطح کارشناسان و تشکیل اتاق فکر ونقشه راه ۰ -۸ همکاری در سطح مدیران وتصمیم گیران رده های متفاوت سیاست گذاری ،برنامه ریزی واجرا، نظارت وکنترل ومهندسی مجدد ورفع عیوب وافزایش کارایی همکاری های سازمانی … -۹ همکاری در سطح طرح هجرت، آموزش های صنایع ،پادگان ها و سایر آموزش های سیارو… -۱۰ و… نگارنده با توجه به سوابق مدیریت فرهنگی ومدیریت آموزشی،در این مقاله کوشیده شده است مبتنی بر روش تحقیق کتابخانه ی با تاکید برنمودارها و منطبق برمعیارهای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورهای مترقی و ارتباط سازنده ی صنایع ،دانشگاه و سازمان آموزش فنی وحرفه ای در راستای مدیریت آموزشی خرد محور جهت گیری های نهادها مورد ارزیابی وبررسی قرارگیرد.