سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید علیپور – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه سمنان
مهدی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه سمنان
سیدمهرداد طباطبائی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه سمنان
مهدی حسنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه سمنان

چکیده:

با انجام مطالعات پوشش گیاهی و با رعایت برنامه های اصلاحی علاوه بر کاهش فرسایش ، دامداران و بهره برداران نیز می توانند از منابع طبیعی در دراز مدت استفاده کنند. هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دام و مرتع و همچنین ارائه راهکار های مناسب جهت احیاء پوشش گیاهی در حوضه مورد مطالعه می باشد. طبق محاسبات انجام شده کل تولید قابل بهره برداری در تیپهای مرتعی داخل حوزه گیسور ۱۰۴۲۴۷۲ کیلوگرم می باشد . ضمناً با توجه به شرایط طبیعی حوزه بهترین دام مناسب چرا گوسفند می باشد.سامان گیسور و سامان استاد دام مازاد ندارند و در طول دوره چرایی ۱۰۰ روزه مراتع آنها جوابگوی تعلیف دام موجود رادارد ولی مرتع بیدخت ۱۱۲۳ واحد دامی مازاد بر علوفه مرتع دارد و تعداد دام موجود به مجاز آن ۳ می باشد که نشان دهنده ۳ برابر بودن دام نسبت به علوفه مرتع می باشد. با توجه به تحقیقات بعمل آمده در حوزه گیسورفقط یک سامان دارای ممیزی مرتع و پروانه چرا می باشد. سایر سامانها فاقد ممیزی می باشند. سیستم چرایی موجود در منطقه، سیستم چرایی دائم می باشد. گونه های مناسب جهت نهالکاری در حوضه شامل Ceratoides Erotia. Haloxylon Persicum، Haloxylon aphylla و گونه های مناسب جهت بذرپاشی درحوضه فوق شامل Salsola tomentosa Ceratoides Erotia گونه های مناسب جهت کپه کاری Erotia. Ceratoides، deserturum ، Agropyron و با توجه به تحقیقات بعمل آمده در حوزه گیسورفقط یک سامان دارای ممیزی مرتع و پروانه چرا می باشد. سایر سامانها فاقد ممیزی می باشند.