سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

انیس عباسی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان
سیدمحسن علوی نیا – دانشگاه علوم پزشکی گلستان
سیدعرفان حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آق قلا

چکیده:

امروزه تولید زباله های ویژه خطرناک دربیمارستانها و مراکز درمانی و چگونگی مدیریت پسماند ها چه در داخل مراکز درمانی و چه دفع صحیح و بهداشتی درخارج ازم حیط بیمارستان بگونه ای که خطری را متوجه جامعه و محیط زیست ننماید یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین محلی و کشوری است بررسی وضعیت پسماندهای بیمارستانی دربیمارستان های استان گلستان و مقایسه آن طی سالهای ۸۶و ۸۷ تاثیر مداخلات اجرایی و آموزشی را بیش از پیش مشخص می نماید و می تواند راهنمای سیاست ها و اقدامات آتی باشد این مطالعه به صورت توصیفی – مقایسه ای و مقطعی در سال های ۸۶ و ۸۷ در استان گلستان صورت پذیرفته و جامعه پژوهش شامل کلیه بیمارستانهای استان ۲۱ بیمارستان بوده است جهتدستیابی به اهداف پژوهش چک لیستی به عنوان ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرارگرفت این چک لیست براساس اطلاعات مندرج دردستورالعمل تفکیک جمع اوری و دفع مواد زائد جامعه پزشکی تدوین گردیده است و درتکمیل آن از روش مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. سپس داده های پژوهش توسطنرم افزار EXCEL پردازش گردید.