سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد جواد دستورانی – عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زا
مهین بدخش – عضو هیأت علمی گروه مامایی ، دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدم
رامین نبی زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تهران ، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات ب
مالک رخشانی – عضو هیأت علمی گروه مدیزیت خدمات درمانی ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

چکیده:

امروزه یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک ، سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی ، دارویی ، شیمیایی ، رادیواکتیو و ظروف و وسایل درمانی از حساسیت خاصی برخوردار است. عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست ، باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود. روش بررسی : این مطالعه به منظور توصیف و بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و ارزیابی دقیق از پسماندهای کل بیمارستانهای دولتی شهر گرگان انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات ، چک لیستی حاوی ۱۰ بخش با سئوالهای مربوط به آنها با تایید اساتید و کارشناسان مجرب بوده است. تکمیل چک لیست از طریق مراجعه حضوری به بیمارستانها با تکنیک مشاهده و مصاحبه بود. یافته ها : این بررسی نشان داد که میانگین سرانه کل پسماند تولیدی و میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای هر تخت فعال به ترتیب ۴/۴۶۰ و ۲/۲۷۰ و ۲/۱۹۰ کیلوگرم بود. زبالهای عفونی د رکل بیمارستانها برابر ۵۶% بود که از استاندارد های ایران و جهان خیلی بالاتر است . متوسط مطلوب فرایند تفکیک ، جمع آوری ، حمل و نقل داخل بیمارستان و نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی به ترتیب ۵۷% و ۴۹/۷% و ۴۷/۲% و ۶۳/۷ % بدست امد. نتیجه گیری : نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که ضعف مدیریت بیمارستانی به دلیل عدم کاربرد تجهیزات مناسب ، ضعف استاندارد ها و اطلاعات کم کارکنان این موسسات در خصوص مدیریت پسماندهای عفونی موجب شده ، فرایندهای اصلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی ، بالاتر از استاندارد بین المللی و ملی گردد.