سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد دستورانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل، دانشکده بهداشت
رامین نبی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، دانشکده بهداش
ساناز سادات محمودیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل، دانشکده بهداشت

چکیده:

امروزه یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک، عفونی، دارویی، شیمیایی، رادیواکتیو و ظروف و وسایل درمانی از حساسیت خاصی برخوردار است .مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است .عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی به سلامت جامعه و محیط زیست ، باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود . این مطالعه به منظور توصیف و بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و ارزیابی دقیق از نحوه پسماندهای کل بیمارستانهای دولتی شهر گرگان انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق چک لیست جامعی که حاوی ۱۰ بخش با سؤال های مربوط به هر بخش با تأیید اساتید و کارشناسان مجرب بوده است .تکمیل چک لیست از طریق مراجعه حضوری به بیمارستانها با تکنیک مشاهده و مصاحبه بود نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که درکل بیمارستانهای دولتی مورد مطالعه ، مقدار کل زباله های تولیدی ۲۴۰۰ کیلو گرم در روز، مقدار زباله های عفونی ۱۲۲۰ کیلو گرم در روز و مقدار زباله های معمولی ۱۱۸۰ کیلو گرم در روز می باشد . میانگین سر انه کل پسماند تولیدی بیمارستانهای دولتی به ازای هر تخت فعال ۴/۴۶۰ کیلوگرم بود . میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای تخت فعال به ترتیب ۲/۲۷۰ و ۲/۱۹۰ کیلوگرم بود. درصد زباله های عفونی در کل بیمارستانها برابر ۵۶ درصد بود که از استانداردهای ایران و جهان خیلی بالاتر است. درصد متوسط مطلوب فرایند تفکیک زباله ها، جمع آوری زباله ها، حمل و نقل در داخل بیمارستان و نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی، در کل بیمارستانهای دولتی مورد مطالعه به ترتیب ۵۷ درصد ، ۴۹/۷ درصد ، ۴۷/۲ درصد ، ۶۳/۷ درصد بدست آمد بود. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که ضعف مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل عدم کاربرد تجهیزات مناسب ، ضعف استانداردها و اطلاعات کم کارکنان این موسسات در خصوص مدیریت پسماندهای عفونی موجب شده، فرایندهای اصلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی به میزان بالاتر از استاندارد بین المللی و ملی گردد.