سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن خانلری بهنمیری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ابراهیم علیزاده – دکترای مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمئد مداح پور – کارشناس ارشد مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امیر حاجی شعبانی – کارشناس ارشد مهندسی برق – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

طی سالهای اخیر، استفاده از شناورهای زیر سطحی بدون سرنشین (UUV) در کارهای دریایی به طور وسیعی افزایش یافته است. برای پیشرانش UUVها معمولا از باتری استفاده میشود، اما اگر علاوه بر باتری، از پیل سوختی نیز به عنوان یک پیشرانه برای UUV ها استفده گردد ماندگاری آنها در زیرآب تا چند برابر افزایش مییابد. پیل سوختی علاوه بر انرژی الکتریکی، گرما تولید میکند. از طرفی در صورت استفاده از پیل سوختی پلیمری در ،UUV برای تبخیر اکسیژن مایع، تخلیه ی هیدروژن از مخزن هیدرید فلزی و پیش گرمایش اکسیژن و هیدروژن گازیه گرما نیاز است. بدین ترتیب م یتوان یک حوز هی مطالعاتی جداگانه با عنوان مدیریت انرژی تعریف نمود تا با به کارگیری آن به طور مطلوبی از گرمای خروجی از پیل سوختی برای حوزههای گرمایی مورد نیاز استفاده نمود. عامل انتقال دهنده ی گرما به حوزههای مورد نیاز اشاره شده، آب خنک کن پیلسوختی است. در این مقاله، طرحهای مختلفی جهت مدیریت انرژی گرمایی تولیدی در یک UUVیمجهز به پیل سوختی ارا یه شده است. این طرحها با هم مقایسه و در نهایت بهترین آنها انتخاب شده است. در طرح انتخاب شده، پس از انتقال گرمای آب خنک کن پیل سوختی به به حوزههای مورد نیاز مذکور، گرمای باقیمانده به آب دریا انتقال مییابد و سپس آب خنککن با درجه حرارت مطلوب به پیل سوختی برمیگردد