سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین فرجی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان
حمیدرضا بزرگی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سیدمصطفی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر مدیریت آبیاری در چهار رقم بومی برنج در استان گیلان جهت تغییر الگوی مصرف آب در زراعت برنج از حالت غرقاب دایم به حالت غیرغرقاب و بهره برداری از منابع ابی آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه ای واقع در شهرستان لاهیجان استان گیلان به اجرا درآمد فاکتور اصلی آزمایش شامل سه مدیریت آبیاری I1:غرقاب دایم، I2: دور آبیاری ۶ روزه و I3: دور آبیاری ۹ روزه و فاکتور فرعی آزمایش شامل چهار رقم بومی استان گیلان V1: هاشمی، V2 : علی کاظمی ، V3: حسن سرایی ، V4: بینام بود صفات اندازه گیری شده عبارتند از عملکرد دانه تعداد دانه در پانیکول وزنهزار دانه ارتفاع گیاه بیوماس کل میزان آبیاری تعداد پنجه بارور در کپه و شاخص برداشت نتایج ازمایش اثر معنی داری از لحاظ تاثیر تیمارهای مدیریت آبیاری و ارقام بر اکثر صفات تحت بررسی نشان داد.