سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رعنا غلامزاده نیکجو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
حسین جباری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
الهام دادگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

استفاده از انواع مدلهای مشارکت دولتی خصوصی دربیمارستانهای دولتی کشورهای مختلف جهان به سرعت درحال افزایش است منظور از مشارکت دولتی خصوصی توافقی قرار دادی بین دو بخش دولتی و خصوصی است که دراین توافق بخش خصوصی درتدارک و تامین مالی تسهیلات و خدماتی که بطور سنتی صرفا توسط بخش دولتی انجام پذیرفت همکاری و مشارکت می نماید هدف پژوهش حاضر بررسی انواع مدلهای مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی درزمینه بیمارستانهای دولتی می باشد این پژوهش بصورت بررسی مروری سیستماتیک و ازطریق جستجوی اینترنتی با کلید واژه های انگلیسی Public – Private Partnership , PPP, PFI , ,Public Hospital , Partnership Models درپایگاه های داده ای Inter science, Pub Med , Cochran Library, Springer Link, Elsevier, Proquest, Scopus, Emerald, Google Scholar درسال ۱۳۸۹ انجام پذیرفته است نتایج بدست آمده حاکی ازاین است که دربیمارستانهای دولتی سراسرجهان مدلهای مختلف مشارکت دولتی خصوصی از برونسپاری ساده خدمات پشتیبانی تامراحل پیچیده طراحی ساخت و بهره برداری از بیمارستان و درنهایت خصوصی سازی کامل استفاده می شود.