سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز مهراجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
ابراهیم اضصغری کاجاهی – دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه تبریز
علی قنبری – دکتری خاک و پی، دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده:

در مطالعات ژئوتکنیک، آزمایشهای درجا در مقایسه با آزمونهای آزمایشگاهی به دلیل این که در این دسته از آزمایشها دستخوردگی خاک مورد آزمایش کمتر است، شرایط طبیعی زمین از نظر تنشهای وارده و جهت یافتگیهای ساختاری خاک یا سنگ راحتتر مورد آزمایش قرار میگیرند، به آزمونهای آزمایشگاهی ارجحیت دارند. در این تحقیق نتایج آزمایشات بارگذاری، پرسیومتری، اندازه گیری سرعت امواج لرزهای انجام شده در مطالعات پروژه پارکینگ زیرزمینی ملّت از نظر مدول تغییر شکل مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایشات پرسیومتری و بارگذاری صفحه در اعماق و لایههای یکسان نشان میدهد که مدول تغییر شکل بدست آمده از آزمایشهای پرسیومتری برای این رسوبات درشت دانه حدود ۱/۸ برابر بیشتر از مدول تغییر شکل حاصل از آزمایشهای بارگذاری صفحه است. همچنین مدول تغییر شکل بدست آمده از آزمونهای لرزهای حدود ۴ برابر مدول تغییر شکل پرسیومتری است. دلیل تفاوت این اعداد در آزمایشهای مختلف درجا بدلیل متفاوت بودن سطح کرنش در آزمونها است.