سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شریعتی نسب – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
محسن اکبری – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

از دیدگاه پروفیل ولتاژ حالت دایمی، پایداری ولتاژ و پایداری گذرا بهترین گزینه جهت اتصال منابع تولید پراکندهDG) به شبکه توزیع استفاده از ژنراتور سنکرون است که میتواند در هر دو مد کنترل ولتاژ و مگاوار موردبهرهبرداری قرار گیرد. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش پخش بار جاروی پسرو–پیشرو برای شبکههای توزیع شعاعی، اندازه و مکان مناسب ژنراتور سنکرون در هر دو مد کنترل ولتاژ و کنترل مگاوار از دیدگاه کاهش تلفات، با توجه به محدوده مجاز ولتاژ شینها، تعیین گردیده است. سپس تاثیر آن بر پروفیل ولتاژ، تلفات و پایداری شبکه توزیع در شرایط بهرهبرداری گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است؛ در نهایت مد کنترلی مناسب DG و ظرفیت بهینه آن در شینهای مختلف شبکه بدست آمده است. نتایج حاصل از شبیهسازی روی یک شبکه نمونه نشاندهنده عملکرد مناسب ژنراتور سنکرون در مد کنترل مگاوار میباشد