سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی نصیری شکتایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عین ا… دیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

ارزیابی عملکردبه مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق میگردد که به منظورافزایش سطح استفاده بهینه ازامکانات و منابع درجهت دستیابی به هدفها به شیوه ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت میگیرد بطوریکه ارزیابی عملکرد دربعدنحوه استفاده ازمنابع اساسا درقالب شاخصهای کارایی بیان میشود اگردرساده ترین تعریف نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم نظام ارزیابی درواقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت درخصوص استفاده ازمنابع و امکانات را مورد سنجش قرارمیدهد که عمده ترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت ها می باشد هدف پژوهش حاضر به بررسی مدل EFQM و عارضه یابی برعملکردآموزش وپرورش استان مازندران مورد مطالعه شهرستان ساری میپردازد و بادرنظر داشتن نمونه اماری ۲۸۷ نفری که براساس فرمول کوکران بدست آمد اقدام به بررسی اهداف پژوهش نمودیم ضمنا پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی ونوع روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی مورد استفاده دراین پژوهش دارای ۹۰سوال است که براساس طیف ۵گزینه ای لیکرت مدرج گردیده شده است و درنهایت بابهره گیری ازنرم افزار spss اقدام به تحلیل استنباطی نمودیم که درنهایت مشخص گردید که فرضیه های پژوهش مورد تایید می باشند و یا بیان پیشنهادهایی درراستای بهینه گشتن فعالیت ها پژوهش را به پایان رساندیم