سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریبا نصیرزاده – کارشناسی ارشد، شیراز- دانشگاه شیراز، دانشکده علوم
زهره شیشه بر – دانشیار، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم

چکیده:

در مباحث آماری، در نظر گرفتن وابستگی مشاهدات برای دستیابی به نتایج دقیق تر، از اهمیت بالایی برخوردار است. مشاهداتی که وابستگی بین آنها، تابعی از فاصله بین موقعیت مشاهدات باشد، داده های فضایی نامیده می شوند. محسبات برای این دسته از داده ها، در حوزه آمار فضایی و اقتصاد سنجی فضایی انجام می شود. در اقتصاد سنجی فضایی به مطالعه ارتباط فضایی بین متغیرهای مختلف پرداخته می شود، در این مقاله به جای اینکه تنها روی ارتباط بین داده های جمع آوری شده تمرکز کنیم، از مدل های نظری آماری برای درک چگونگی تغییرات در داده ها از طریق تجزیه و تحلیل های آمار فضایی استفاده کرده ایم. یکی از پرکاربردترین مدل های آماری، مدل اتوکوواریانس و میانگین متحرک (ARMA) می باشد. لذا به معرفی این مدل در سری زمانی و همچنین در فضا می پردازیم. در ادامه، با ارائه یک مثال، نحوه ساخت مدل ARMA در داده های فضایی را بر حسب ماتریس های پیوند شرح داده و ویژگی های ماتریس پیوند را برای این مثال بررسی می کنیم. در پایان، به شرح روش برآوردیابی ماکزیمم درستنمایی جهت برآورد پارامترهای مدل می پردازیم.