سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری عبدی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
حسین شریفان – استاد یار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دیم کاری بخشی از سیستم تولید محصولات کشاورزی در استان گلستان می باشد، افزایش سطح زیر کشت دیم و آبی به منظور توسعه کشاورزی به میزان بارندگی وابسته می باشد، لذا ارائه مدلی جهت تخمین میزان بارندگی سالانه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش آمار بارندگی ۳ ایستگاه هواشناسی استان گلستان که دارای آمار بارندگی روزانه دراز مدت (حداقل ۳۴ سال) بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که در اقلیم خشک تا خشک سرد فاصله زمانی وقوع ۵/۱۰۷ میلی متر باران تجمعی از ابتدای پائیز بر حسب روز با میزان بارندگی سالانه بر حسب میلی متر رابطه معنی داری دارد. نتایج نشانگر آن است که هر جه فاصله زمانی وقوع مقدار آستانه از ابتدای پاییز بیشتر گردد، مقدار بارندگی سالانه کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر برای افزایش ضریب تعیین مدل ها از متغیرهای اقلیمی مانند میانگین دراز مدت بارش و مشخصه های جغرافیایی ایستگاه ها نیز در تعیین مدل ها استفاده گردید که نتایج نشان داد به جز میانگین دراز مدت بارندگی، دیگر متغیرها ضریب تعیین مدل های ارائه شده را به طور معنی داری افزایش ندادند