سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی نادی – استادیار گروه مدیریت آموزشی، دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
سمانه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا

چکیده:

امروزه جوامع با تحولات و تهدیدات گسترده ی بین المللی روبه رو هستند، تحولات و دگرگونی های نظام های اقتصادی – اجتماعی در عصر حاضر ناشی از پیشرفت های علمی و تکنولوژیک است که به نوبه خود منجر به دیدگاه ها، ضرورت ها و نیازها و همراهی با تحولات و دگرگونی های مذبور، دیگر نمی توان به روش ها و فرآیندهای موجود اکتفا کرد. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای جوامع، نیازمند تامین راه ها و روش های جدید به منظور مقابله با مشکلات است. یکی از مهم ترین روش ها در عصر حاضر توجه به مقوله کارآفرینی است. کارآفرین به عنوان موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیندهای توسعه ی جوامع دارد. از طرفی دانشگاه بهترین مأمن برای فعالیت های کارآفرینانه است واین امر مستلزم آن است که مدیران و صاحبنظران آن از مهارت و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند. در این مقاله سعی شده است که به مفاهیم کارآفرینی، مدل های نوین کارآفرینی پرداخته شود و در نهایت مدلی جامع برای پرورش کارآفرین بالاخص در بین دانشجویان ارائه شده است.