سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه عرب لاریمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی دانشگاه
داود فرسادی زاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

مدلهای یک بعدی هیدرولیک سیل HEC-RAS و دو بعدی TELEMAC-2D,LISFLOOD-FP روی بازه ۶۰ کیلومتری رودخانه severn انگلستان مورد آزمون قرارگرفتند. گسترش سیلاب از طریق سنسورهای SAR برای دو رویداد درسالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ بدستآمدها ست سه مدل با درنظر گرفتن اصطکاک رودخانه و پهنه سیل براساس سطح طغیان سیل مشاهده شده و آمار دبی پاییندست واسنجی شده اند قدرت پیش بینی مدلهای واسنجی شده براساس گسترش سیل یا دبی دریک رویداد را می توان به وسیله اعتبارسنجی با داده های مستقل در رویداد دوم تعیین کرد. دراین مقاله به شرح مختصر سه مدل منطقه مورد آزمون و داده های واسنجی پرداخته شده است نتایج واسنجی روی یک سیل بررسی شده و همچنین عملکرد مدل واسنجی شده در سیلاب بعدی ارزیابی می شود.