سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا فهیمی حق وردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
سیدمحمد مشکانی –
سمانه قاسمی –

چکیده:

خشک کردن محصولات کشاورزی روشی است جهت بالا بردن زمان ماندگاری و یکی از روشهایی است که از قرن ها پی شمتداول بودها ست اینتحقیق که درآزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد سبزوار و با استفاده از آون جریان هوای داغ انجام شد و اسلایس کدوی سبز خ شک و مدلسازی گردید ازمایشها در سه سطح دمایی ۶۰و۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد و دو ضخامت ۱و۴ میلی متر در سه تکرار انجام گردید رطوبت اولیه کدوی سبز ۱۳/۷ کیلوگرم آب / کیلوگرم مواد جامد بدست آمد پنج مدل ریاضی برداده های تجربی حاصل برازش داده شد و ارزیابی مدلها از طریق معیارهای ضریب همبستگی ریشه میانگین مربعات خطرا کاهش کای اسکور و خطای انحراف میانگین مورد تجزیه قرار گرفت .