سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین مردی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مکانیک_تبدیل انرژی،دانشکده تحصیلات تکمیلی دا
فرزاد جعفر کاظمی – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی و تعیین ضرایب ۶ مدل رگرسیونی شامل: مدل خطی آنگستروم-پرسکات، مدل درجه دوم آکاینوگلو، مدلدرجه سوم سامئل ، مدل لگاریتم آمپراتیم، مدلنمایی الجیب، مدل توانی کوپلین و همچنین بررسی میزان تابش پراکنده و مستقیم درشهرتهران می باشد به اینمنظور ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری هواشناسی تهران برای سالهای ۲۰۰۶-۱۹۸۰ به بررسی تعیین ضرایب ۶ مدل رگرسیونی پرداخته سپس با استفاده از اطلاعات هواشناسی برای سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کلیه ۶ مدل رگرسیونی مورد ارزیابی آماری RMSE,MPE, MBE, R ) 2 قرارگرفته است برطبق نتایج بدست آمده مدل خطی آنگسترم-پرسکات به عنوان بهترین تخمین تابش کل ماهانه برروی سطح افقی میباشد.