سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن کهرم – دانشیار گروه مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
امیر امیدوار – دانشجوی دکتری مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نوروزی – دانشجوی دکتری مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
مجید زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله به شبیه سازی سه بعدی یک مکعب گرم تحت تاثیر یک جت برخورد کننده به منظور پیش بینی میدان جریان خصوصیات آشفتگی و خواص انتقال حرارت پرداخته شدهاس ت برای شبیه سازی این جت برخورد کننده نتایج مدلهای مختلف آشفتگی مانند SST k −w RNG k − e RSM با یکدیگر مقایسه شده و با نتایج تجربی تطبیق داده شده است تحلیل حاضر نشان میدهد که به طور کلی مدل RSM SST k −w درمقایسه با مدل RNG k − e تطابق بهتری را با نتایج تجربی خصوصا درمناطق با گرادیان شدید مانند نقاط سکون روی مکعب دارد.