سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه خلیج فارس،
مالک موحدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اس
فاضل امیری – استادیار گروه منابع طبیعی،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ،

چکیده:

پارامترهای مختلفی از جمله جنس خاک، لایه های خاک، ساختمان و بافت خاک، شیب زمین، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه و … در میزان نفوذپذیری خاکیکمنطقه دخالت دارند. هر حوضه آبریز و ساحل هر رودخانه بر اساس اقلیم خاص خود پارامترهای منحصر به خودی دارد. در این تحقیق سواحل یکی از رودخانه دائمی استان بوشهر(رودخانه باهوش – شهرستان تنگستان) طی شبکه بندی خاصی با حفر تعداد ۶۰ چاهکمورد مطالعه قرار گرفت. در این چاهکها میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی استوانه مضاعف با سه تکرار اندازه گیری شد. پس از تهیه منحنی های نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ، جهت تعیین بهترین ضرایب مدل فیلیپ یکبرنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک نوشته شد تا ضرائب معادلاتی که کمترین خطا یا کمترین واریانس ( S2 ) را نسبت به منحنی های بدست آمده از آزمایشات نشان می دهند به عنوان بهترین ضرائب بدست آمده تعیین نماید. با قرار دادن حالتهای مختلفی از ضرایب(برای هر آزمایش بیش از یکمیلیون حالت) در این برنامه کامپیوتری، بهترین ضرایب این مدل را که با آزمایشات میدانی در حوضه مورد مطالعه تطابق بیشتری داشتبا میانگین خطای ۸/۸۲ درصد، انتخاب گردید.