سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام جان احمد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
علی کدخدائی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی
غلامحسین منتظری – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
کامران کامرانی – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

در این مطالعه بر اساس اطلاعات موجود زم ین شناس ی، لرزه ای، پتروف یزیک ی و ساختما نی، ساخت مدل سه بعد ی حجم ش یل و بررسی آن در تعیین کیفیت مخزنی سازندهای ایلام و سروک در یکی از میادین نفت ی جنو بی زاگرس، با استفاده از نرم افزار PETREL انجام شده است . ابتدا مدل شبکه ای از میدان در ابعاد mx٢٠٠mx١m 200 ساخته و با استفاده از اطلاعات موجو د از گسل های میدان و سرسازندها، مدل ساختما نی تکم یل گرد ید. سپس مدل سه بعد ی حجم شیل با کمک روش های زمین آمار ی ساخته شد و ک یفیت مخز نی سازنده ای ایلام و سروک بر اساس نتایج بدست آمده از مدل سه بعد ی م یدان مورد مطالعه قرار گرفت . با توجه به تعداد چاهه ای موجود در میدان ( ۶ حلقه چاه)، مدل ساز ی سه بعد ی با استفاده از الگور یتم غیر قطعی Stochastic شب یه ساز ی متوا لی گوسی SGS انجام شده است و بر اساس ای ن مطالعه معلوم گردید که زون های سروک – ٣ و سروک- ۵ دار ای بالاتر ین م ی زان حجم ش ل و زون های ایلام- ١،سروک – ٢ و سروک – ۴ دار ای کمتر ین مقدار حجم شیل هستند.