سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پوریا محمدیان –
محمدباقر اسدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
زهرا مبینی کشه – کارشناس ارشد فیزیکماده چگال، معاونت حمل ونقل وترافیکشهرداری منطقه

چکیده:

تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی مدل های صحیح بهره وری از پارکینگ های عمومی جهت افزایش کارایی وکاهش ترافیک محدوده این پارکینگ ها صورت پذیرفته است.اکثر این تحقیقات استفاده از ظرفیت حداکثری وروند درآمدزایی این مکانها را مورد توجه وارزیابی قرار داده اند. در این مقاله و درراستای کاربری بهینه از پارکینگ ها، آنالیز داده های پارکینگ نمونه شهید باهنر واقع در خیابان شهیددکتر باهنر(نیاوران)شهرداری منطقه یک، مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی روند بهره برداری از پارکینگ های عمومی به ویژه پارکینگ نمونه و چگونگی توزیع کاربرهای عمده ی این پارکینگ جهت رسیدن بهحداکثر بهره وری ظرفیت پارکینگویافتن روند صحیح جهت شیفت پیک(قله) زمان پارکتا بدین ترتیب رفتار صحیح ترافیکی در استفاده از ساعت های کم ترافیک ایجاد شود. در این تحقیق پس از انجامفرآیندتبدیل داده های ستونی کارت خوان پارکینگشهید باهنر به پارامترهای معنادار ترافیکی با توجه به معیار های آماری نتایج کمی، تفسیر کیفی شده ونحوه روشاستفاده از پارکینگها برای تغییر در کارکردتبیین می شود. با استفاده از بررسی داده های آماری پارکینگ نمونه می توان به اولویت بندی وتعیین ساعت وشرایط بحرانی پارکینگپرداخت.در پایان به منظور کاربردی شدن پژوهشبه بیان مدل ارائه شده در خصوصپارکینگشهید باهنر(مطالعه موردی) پرداخته و نتایج آن ارائه می شود