سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود شعبانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ارژنگ جوادی – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،
مرتضی الماسی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،
فریبا بیات – مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

در این تحقیق، رفتار خشکشدن ورقههای نازک سیر در خشککن لایهنازک آزمایشگاهی مدل کلین بر اساس مدلهای ریاضی خشکشدن مورد استفاده در منابع مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در سه سطح دمایی ۵۰ و۶۰ و ۷۰ درجه سسلسیوس و ضخامت ۲ میلیمتر و سرعت هوای ۰/۸متربرثانیه با سه تکرار انجام گرفت. ۱۰ مدل ریاضی خشک شدن بر دادههای آزمایشگاهی برازش داده شد. ثابتها و ضرایب مدلها با هم مقایسه شدند. اثرات دمای هوای خشککن به روش رگرسیون غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام مدلهای ریاضی خشک شدن بر اساس سه شاخص آماری مربع کایχ۲ریشه متوسط مربع خطای دادههاRMSEو ضریب تبیینR2 با هم مقایسه شدند. طبق نتایج به دست آمده مدل لگاریتمی در دمای ۵۰ درجه سلسیوس و ضخامت ۲ میلیمتر با داشتن بالاترین ضریب تبیین =۰/۹۹۹۰ ) R2 و کمترین مقدار RMSE=0/ و ۰۰۰۰۱۶۰۹ =۰/۰۰۰۰۸۲۸) RMSE و χ به عنوان بهترین مدل در درجه اول و مدل هندرسون و پابیس اصلاح شده در دمای ۵۰ درجه سلسیوس و ضخامت ۲ میلیمتر با ضریب تبیین ۰/۹۹۸۲ ) R2=و مقدار χ۲ و ۰/۰۰۰۰۵۱۷) RMSE=χ۲ وRMSE=0/ 0000307 به عنوان بهترین مدل در درجه دوم و مدل دو جمله ایی در دمای ۵۰ درجه سلسیوس و ضخامت ۲ میلیمتر با ضریب تبیین ( ۹۹۸۲ R2/0/ و مقدار χ۲ و=۰/۰۰۰۱۲۸) RMSEχ۲ وRMSE=0/00049 به عنوان بهترین مدل در درجه سوم را دارا بود.