سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منا ایوز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
اکرم شریفی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی

چکیده:

برای انجام این تحقیق از میوه سیب رقم زرد لبنانی استفاده شد سیب ها بوسیله میکروتوم در اندازه های ۵ ، ۶و۷ میلی متر برش داده شد و با محلول تیوسولفات پیش تیمار شد محتوای رطوبت اولیه نمونه ها به روش اون گذاری تعیین گردید. برای انجام ازمون خشک کردن از خشک کن لایهنازک جابجایی اجباری دردماهای ۷۰ ۷۵ درجه سانتی گراد استفاده شد با استفاده از داده های حاصل سرعت خشک شدن در زمان های مختلف محاسبه گردید این داده ها با مدلهای ریاضی نیوتنی، پیج، پیج اصلاح شده هندرسون و پابیس و لگاریتمی برازش داده شد برای ارزیابی مدلها مقدار بیشترین ضریب تبیین به عنوان اولین شاخص مورد بررسی قرارگرفت که در تمامی تیمارها مدل پیج و پیج اصلاح شده بیشترین ضریب تبیین را دارا بودند بنابراین از این مدلها به خوبی می توان برای بررسی و پیش بینی روند خشک شدن توده بستر نازک سیب زرد لبنانی استفاده کرد. علاوه بر این بیشترین سرعت و کمترین زمان خشک کردن مربوط به ضخامت ۶ میلی متر و در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد بود. در فرایند خشک کردن لایه نازک سیب اهنگ ثابت خشک کردن مشاهده نشد و خشک کردن فقط در دوره سرعت نزولی انجام گرفت.