سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صن
محمدمعین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگ
مرتضی جعفری کجور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صن
میترا دادور – عضو هیئت علمی )دانشیار(، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اسمز معکوس یک فرایند غشایی با نیروی محرکه فشار است که در دمای محیط و بدون تغییر فاز عمل میکندلذا نسبت به سایر روشهای جداسازی ارجحیت دارد. همچنین همه فرایندهای جداسازی غشایی برخلاف سایرفرایندهای جداسازی مانند تقطیر، استخراج و …، فرایندهای غیرتعادلی هسدتند . بنابراین بدرای بررسی خواص ترمودینامیکی در این فرایندها باید به سراغ ترمودینامیک برگشتناپذیری ۰ )غیرتعادلی ( رفدت کده ایدن تئوریبرپایه فرضیه تعادلی است و در آن سیستم را به صورت زیرسیستمهای کوچکی در نظر می گیرند که در آنها تعادل موضعی رخ دهد تا بتوان برای آنها خوا ماکروسدکوپیک در نظر گرفدت . در ایدن مقاله ابتدا معادلا تبنیادی تئوری ترمودینامیک برگشتناپذیری مرور شده و سپس یکی از مد دلهای صورت گرفته روی پدیده اسمز معکوس برپایه این تئوری بررسی شده است