سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت فرهمندفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

رسوب آسفالتین در مخازن نفتی یکی از مشکلات بسیار مهم در تولید از مخازن می باشد و باعث کاهش نفوذپذیری وتغییر ترشوندگی سنگ مخزن و در نهایت کاهش تولید نفت از مخزن می گردد. مدلهای ترمودینامیکی عموماً برای مدلکردن رسوب آسفالتین در مخازن نفت خام مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از شناخته ترین این مدلها، مدل فلوری – هاگینز می باشد که رفتار آسفالتین همراه با حلال را با دقت مناسبی پیش بینی می کند. در اثر تزریق گازهای مختلفدر مخازن نفتی آسفالتین رسوب می کنند. برای جلوگیری از رسوبگذاری، داشتن حلالیت آسفالتین به صورت تابعی از دما، فشار و اجزای سازنده فاز مایع نفت ضروری است. در این تحقیق میزان تأثیر فشار و نسبت گازهای تزریقی بر رویحلالیت و رسوب آسفالتین در مخازن نفتی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از این روش تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی دارند