سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهود نوذرتاش – دکترای سازه، دانشگاه اتاوا، کانادا
فارس دانشگری – کارشناس ارشد سازه، مهندسان مشاور کاوش معماری، مشهد

چکیده:

یکی از تاریک ت رین میدان ه ای کاربرد تکنیک تقویت اعضای بتنی به وسیله چسباندن خارجی ورقه ه ایی از مواد کامپوزیتFRP تقویت برشی تیرهای بتن آ رمه است. با مروری بر ادبیات فنی مشخص می شود که هرچند در این زمینه پیشرفت ه ایی حاصل، و روابط طراحی و محاسباتی به دست داده شده که بعضی از آنها به آیین نامه های معتبر نیز راه یافته ان د، اما همچنان تا ارائه روش طراحی مناسب فاصله زیادی وجود دارد. هدف در برش مقاوم سازی شده ان د. برای رسیدن به نتیجه مناسب مدل های مختلف مواد برای بتن، فولاد وFRPبررسی شده ان د و برای هر کدام، مدلی بهینه که بتواند با دقت مناسب خصوصیات مورد نیاز یک تیر مرکب را معرفی نماید انتخاب گردیده و مقادیر عددی پارامترهای معرف در نرم ا فزار به دست آمده است. در این مقاله پس از بررسی اثر ابعاد جزهای محدود و پارامتر زاویه اتساع در نتایج، با بررسی تطابق مدل ارائه شده با نتایج یک تحقیق عملی مشاهده می شود که رفتار به د ست آ مده از آنالیز مدل تیر به نحو مطلوبی با نتایج آزمایش عملی همخوانی دارد. با توجه به پیچیدگی رفتار تیرهای بتنی تحت برش، تحقیقات آماری کاملی برای ارائه روابط طراحی مناسب آیین نامه ها نیاز است. استفاده از مدل اجزای محدود ارائه شده می ت واند از نیاز به داده ه ای پرهزینه تجربی بکاهد و سرعت تولید داده ه ای آماری مورد نیاز را به خصوص برای تیرهایی با ابعاد واقعی بیافزاید