سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی کریمی علویجه – دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد
مهدی مظاهری – دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد
رضاعلی نوروزی – دانشگاه اصفهان گروه علوم تربیتی
رسول جمشیدیان – دانشگاه اصفهان گروه علوم تربیتی

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور بالقوه توانایی تقویت دسترسی، کیفیت و اثربخشی به تعلیم و تربیت را دارد. هدف پژوهشحاضر بررسی کاربرد مدلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری بوده که به لحاظ ماهیت و اهداف از روشتوصیفی استفاده شده است. از مدلهای مورد بحث میتوان به مدل راجرز و پذیرش بر وابستگی مبتنی اشاره نمود. هر دو مدل اطلاعاتی فراهم میآورند که بتوانند در شناسایی راهبردهای مورد نیازبه منظور تسهیل انتشار یکنوآوری مورداستفاده قرار گیرند؛ و راهبردها در این مدلها قصد داشته، که در رفتارافراد نفوذ کنند به شیوهای که کاربست نوآوری در آموزشافزایشیابد.