سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – پروفسور- دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – پروفسور- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحلیل جریانهای دارای سطح آزاد، علاوه بر میدانهای سرعت، فشار و آشفتگی، موقعیت مکانی و زمانی سطح آزاد نیز یکی از مجهولهای مورد بررسی می باشد. و تعیین آن در زمانهای مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در اکثر شبیهسازیها، موقعیت مکانی و زمانی سطح آزاد باید بهطور کامل و دقیق مشخص گردد. در این تحقیق جریان بر روی سرریز تاج دایرهای با نرمافزار فلوئنت ۱ شبیهسازی شده و برای مدلسازی آشفتگی میدان جریان از مدل آشفتگیRSM استفاده گردیده است. رد یابی سطح آزاد جریان به کمک مدلهای Mixture و VOFانجام شده است. نتایج این آنالیز عددی به صورت پروفیل سطح آزاد جریان ارائه شده است. ارزیابی نتایج بدست آمده از این آنالیز عددی با مقادیر آزمایشگاهی بیانگر توانمندی روشهای عددی در شبیهسازی جریان و برتری مدلVOFدر ردیابی سطح آزاد جریان برروی این سرریزها میباشد.