سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی رجبی پور – اساتید گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه
حسین مبلی – اساتید گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه

چکیده:

در این مطالعه ابتدا خواص فیزیکی مربوط به دو رقم سیب ایرانی گلاب کهنز و شفیع آبادی به دست آمدند این خواص شامل: جرم، ابعاد (طول، عرض و ضخامت)، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، سطح تصویر عمود (سه سطحتصویر عمود بر هر یک از سه بعد)، مساحت سطح، حجم میوه، کرویت، تخلخل، چگالی حجمی و واقعی، ضریب بسته بندی و ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی سه سطح (فولاد گالوانیزه، چوب و شیشه) بودند. جرم این دو رقم سیب براساس برخی از خصوصیات، ابعاد (طول، عرض و ضخامت)، سطح تصویر عمود بر سه بعد و حجم در قالب مدلهایخطی (تک متغیره و چند متغیره) رگرسیونی با روش گام به گام برآورد شد. درصد محتوای رطوبت بر مبنای تر برای رقم % شفیع آبادی ۸۴ % و برای رقم گلاب ۸۶ % بود. اختلاف بین تمام ویژگیهای فیزیکی در دو رقم در سطح آماری ۱% و ۵معنیدار بودند ولی برای ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی تمام سطوح، اختلاف معنیداری وجود نداشت. برای بهترین مدلهای تک متغیره بر اساس ابعاد برای رقم گلاب کهنز مدلی بر مبنای عرض و برای رقم شفیع آبادی مدلی بر اساس طول به دست آمد. در مورد مدلهای چند متغیره بر اساس ابعاد و سطح تصویر بهترین مدلها بر مبنای سه متغیر مستقل برآورد شدند